Forverter og forvertavtaler – Hva er det?

Vi opplever det andre raseklubber har opplevd før oss, nemlig at oppdrettere har flere hunder enn de har plass til hjemme.
Stort sett har oppdrettere hatt sine tisper hjemme, men nå opplever vi å få henvendelse fra mennesker som plutselig har blitt eller holder på å bli forverter til en av corgirasene.

I stedet for å kjøpe en valp, så anskaffer de en som en oppdretter eier, og som de skal ha på for et visst antall år.
Dette skaper en del nye spørsmål som valpeformidleren vår får, i tillegg til spørsmålene om selve rasen.

De færreste som blir forverter er klar over at dette er et forhold som må reguleres gjennom en balansert avtale mellom eier og forvert. Forvertavtalen følges av et skriv, ”generelt om forvertavtaler” som alle bør lese før de gir seg inn på en slik avtale.

Se NKKs skjema for forvertavtaler.

Generelt om forvertavtaler
Hensikten med fôrvertavtaler kan være mange. Det vanligste er at avtalene gjør det mulig for oppdrettere å holde flere avlsdyr enn det boforholdene gjør mulig.
Fôrverten får holde hund uten de økonomiske utlegg et kjøp medfører.
I alminnelighet ordnes det slik at hunden overtas av fôrverten uten betaling, men oppdretteren forbeholder seg eiendomsretten inntill hunden har hatt et avtalt antall kull/valper/paringer eventuelt nådd en avtalt alder.
Når disse betingelser er oppfyllt overføres eiendomsretten til fôrvert og avtalen opphører.

Det må understrekes at fôrvertavtalen er en gjensidig bebyrdende kontrakt. Isteden for å betale en kontant kjøpesum, forplikter fôrverten seg til å gi oppdretteren rett til å hente hunden til utstillinger, og også gi fra seg hunden under valpingen og i tiden deretter. Til gjengjeld får fôrverten eiendomsretten til hunden når avtalen er avsluttet.

Fôrvertavtaler har dessverre i mange tilfeler ledet til vanskeligheter. Grunnene er mange, særlig kan fremheves at det er avtale om et langvarig avtaleforhold, og det kan lett oppstå gnisninger mellom partene i forbindelse med at hunden hentes til utstillinger og av oppdretteren kreves bedekket.

En annen ting er at fôrverten lett kan la seg blinde av den øyeblikkelige fordel ved å slippe å betale ordinær kjøpesum for en valp, og ikke i tilstrekkelig grad overskuer konsekvensene av de plikter man til gjengeld påtar seg.
Oppdretteren på sin side kan ha lett for å overvurdere verdien av at de frafaller kravet på kontant kjøpesum, og stiller urimelige krav overfor fôrverten.

Ut fra erfaringer vil Norsk Kennel Klub på det sterkeste advare mot åpenbart urimelige bestemmelser.
Norsk Kennel Klub vil også sterkt understreke viktigheten av at det inngås skriftlige avtaler.
Disse avtaler er juridisk sett kompliserte, og det er derfor viktig at partene skriftlig presiserer hva de avtaler.
Til dette kommer også at avtalene jo normalt forutsettes å løpe over flere år, hvorfor også skriftligheten er viktig for å unngå feilerindringer og erindringsforskyvninger.

I en standardavtale er det ikke mulig å ta med alle aktuelle forhold, men det understrekes at betingelsene må være avtalt på forhånd. Endringer i ettertid må være akseptert av begge parter og er ingen grunn til oppsigelse dersom så ikke er tilfelle.

Det understrekes at Norsk Kennel Klub ikke innehar noen myndighet til å gripe inn i en kontrakt og at oppfyllelsen er NKK uvedkommende. Det kan inngås en hvilken som helst avtale, men det advares på det sterkeste mot åpenbart urimelige bestemmelser.

Omplassering og hunder til redusert pris.
Det hender at noen må omplassere corgien sin.
NWCK vurderer ikke dette og er heller ikke part i forholdet.
Klubben tilbyr kun en tjeneste via hjemmesiden for den som må omplassere hunden sin og den som ønsker å motta en slik hund.

I de fleste tilfeller er omplassering en god løsning for begge parter.
Alle kan komme i en situasjon hvor det ikke lenger er mulig å ha hund og noen ønsker seg en voksen hund.

Corgier er utrolig tilpassingsdyktige og finner seg som regel raskt til rette i sitt nye hjem.

Noen ganger omplasseres hundene gratis, mens andre ønsker å selge hunden. Dette er et forhold mellom partene i omplasseringen.

For begge parter vil klubben anbefale at det lages en kontrakt som regulerer forholdet.
Man kan gjerne benytte Norsk Kennel Klubs avtaler for kjøp/salg av hund.
Det er viktig at skjema for eierskifte fylles ut hvis eierforholdet til hunden endres ved omplasseringen.