SEKRETÆR

Sekretæren er ansvarlig for klubbens arkiv og står for klubbens korrespondanse i samarbeid med leder.

Sekretæren sørger for innkalling til styremøtene og fører møteprotokoll fra styremøtene og sender disse til styremedlemmene snarest mulig etter avholdt styremøte.

Sekretæren mottar inngående post og utarbeider en postliste over ut- og inngående post som legges ved innkallingen til neste styremøte, forvalte medlemslisten, videreformidle svar fra utstillingskomiteen. Post som ikke foranlediger spesiell styrebehandling arkiveres eller oversendes den kontaktperson saken måtte gjelde. Sak som må ha rask behandling klareres med leder uten at det må forelegges styret.

Sekretæren er ansvarlig for klubbens hjemmeside, men kan benytte profesjonell hjelp ved behov.

Sekretæren arkiverer 5 eksemplar av hvert Corgipost og sender 2 eksemplar til Nasjonalbiblioteket

28.09.2017