MANDAT TIL UTSTILLINGSKOMITEEN I NWCK

Utstillingskomiteen har ansvaret for planlegging og avvikling av utstillinger.

Tidspunkt og sted legges fram for styret til godkjenning minst 1 år i forveien.

Komiteen har ansvaret for den tekniske gjennomføringen. Herunder søknad til alle spesialklubbene om tillatelse til å ha med deres raser, søknad til NKK om avholdelse, samtykke til bruk av område til utstilling, invitasjon av ringsekretærer, skrivere og dommere samt klarering av disse. Valg av dommere legges frem for styret til godkjenning minst 6 måneder i forveien. Videre skal komiteen stå for annonsering av utstillingene, lage katalog, sende ut nummerlapper etc. Komiteen skal også forestå etterarbeidet etter utstillingene.

NWCKs sekretær videreformidler til utstillingskomiteen svarene fra forespurte klubber ettersom disse kommer til styrets adresse.

Komiteen kan knytte til seg medarbeidere/frivillige ved behov for gjennomføringen av utstillingene. Den skal også ha en oversikt over klubbens premie- og rosettbeholdning slik at unødvendige innkjøp ikke gjøres.

Komiteen skal forestå regnskap for utstillingene, og legge dette fram for årsmøtet som del av NWCK’s øvrige regnskap.

Det opprettes en egen konto med en startkapital på ca. kr. 50.000,- (overført fra NWCK sentralt) til bruk ved større utstillinger. Kontoen disponeres av utstillingens kasserer/e som har ansvar for alle inn- og utbetalinger på denne kontoen. Kontoen gjøres opp med eget regnskap som oversendes styret innen tre måneder etter utstillingen.

Utstillingskomiteens medlemmer oppnevnes av styret og forespørres hvert år etter NWCKs årsmøte.
Minst ett medlem skal være fra NWCKs styre.
18.02.2016