Lover for Norsk Welsh Corgi Klubb stiftet 20 april 1971
Lovene revidert 17. mars 1994
Korrigert etter krav fra NKK 19.juni 1995
Revidert 20. mars 2013
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 02.02.2015
Revidert 22. mars 2017

 

Kap 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER
§1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Norsk Welsh Corgi KLubb, og forkortes til NWCK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

Klubben omfatter rasene Welsh Corgi Cardigan og Welsh Corgi Pembroke

Klubben har verneting i Oslo Tingrett.

§1-2 Formål

Norsk Welsh Corgi Klubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte hunderase. Norsk Welsh Corgi Klubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet.

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer:
– Årsmøtet
– Ekstraordinært årsmøte
– Styret
– Valgkomite

KAP 2 MEDLEMSKAP OG KRAV TIL DETTE

§2-1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

 

§2-2 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.
Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.

§2-3 Medlemsplikter
Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Welsh Corgi Klubb og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge Norsk Welsh Corgi Klubb og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubbens interne regelverk.

§2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:
a) Utmeldelse
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-5 Disiplinær reaksjoner

Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.
Kapittelet er tatt inn som vedlegg til lovene her.

KAP 3 ORGANISASJON

§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen utgangen av Mars måned.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall).
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter.For å være valgbare til verv i klubben må en ha vært medlem i minst 3 måneder.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Forhåndsstemme kan kun brukes ved valg.
Stemmeseddel legges i en umerket konvolutt som limes igjen. Denne legges så i en konvolutt adressert til valgkomiteen merket med avsender og påført ordet valg.
På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Styret skal innkalle til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.
Med innkallelsen skal følge:
– Dagsorden
– Årsberetning
– Regnskap med revisors beretning
– Budsjett for neste år
– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra med¬lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er å:

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetning
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
e) Godkjenne budsjett for neste år
f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt
g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
h) Velge:
– Leder for 2 år
– Nestleder for 2 år
– 3 styremedlemmer for 2 år
– 2 varamedlemmer for 1 år
– Revisor med vararevisor for 2 år.
– Valgkomite med Leder og 2 medlemmer for 2 år, og 1 vararepresentanter for 1 år
Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene for¬langer det.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

KAP 4 STYRET M.V.

§4-1 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig ved forespørsel.

§4-3 Styrets oppgaver er å

– lede klubben mellom årsmøtene
– avholde årsmøte
– drive klubben i samsvar med klubbens formål
– gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
– oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer.
– søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
– velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret

KAP. 5 ÅRSMØTEVALGTE VERV/KOMITEER

§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem.  Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.
Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

KAP. 6 DIVERSE BESTEMMELSER

§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK.

§6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

VEDLEGG TIL CORGIKLUBBENS LOVER

 

KAP. 7 FRA NKKS LOVER
DISIPLINÆRE REAKSJONER M.M.

§7-1 Virkeområde

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for alle NKKs medlemsklubber, regioner og organer
samt enkeltmedlemmer i NKKs medlemsklubber.

Disiplinærbestemmelsene gjelder også for deltakere på arrangement i regi av NKK, samt avl
hvor avkom registres eller søkes registrert i NKKs register, selv om personen ikke er
enkeltmedlem hos noen av NKKs medlemsklubber.

NKKs medlemsklubber kan ilegge klubbinterne reaksjoner overfor enkeltmedlemmer etter
bestemmelsene i dette kapittelet så langt de passer. Medlemsklubbene kan ikke ha avvikende
disiplinærbestemmelser i sine lover.

De avgjørelsen kan få betydning for skal alltid gis anledning til å uttale seg før avgjørelse
treffes. Medlemsklubbenes avgjørelser kan påankes til Appellutvalget.

Hovedstyret kan gjøre unntak for reglene i dette kapittelet der medlemsklubben er et annet
nasjonalt forbund.

 

§7-2 Handlinger som kan medføre reaksjon

En eller flere reaksjoner etter dette kapitel kan ilegges, dersom:
a)
NKKs eller medlemsklubbenes lover, bestemmelser eller vedtak brytes. Bare brudd på lover,
bestemmelser og vedtak som er bekjentgjort på tilfredsstillende måte før den aktuelle
handling fant sted, kan danne grunnlag for disiplinærreaksjon.
b)
Det i forbindelse med virksomheten til NKK, NKKs medlemsklubber eller avl hvor
avkommene registreres eller søkes registrert i NKKs register utøves rettsstridig vold, opptres
uredelig, gis villedende opplysninger eller forklaringer, begås økonomiske misligheter eller
på annen måte opptres uakseptabelt.
c)
Tillitsvalgt, herunder NKK-autoriserte og bemyndigede personer, opptrer på en måte som er
uforenligmed sin rolle. d)Hund behandles på en uakseptabel måte.

Ellerdetgjøresforsøk påeller medvirkes til sådanne forhold.

§7-3 Reaksjonene

De reaksjoner som kan ilegges er:
a)Irettesettelse eller advarsel
b)Tap av hedersbevisning
c) Tap av retten til å registrere valper i NKKsregister
d)Tap av kennelnavnog retten til å ha kennelnavn
e)Tap av rett til å ha tillitsverv, autorisasjoner og bemyndigelser
f)Tap av tillitsverv, autorisasjoner og bemyndigelser
g)Tap av rett til å delta i konkurranser og organiserte arrangementer(utelukkelse)
h)Tap av enkeltmedlemskap og rett til enkeltmedlemskap medderav følgende rettigheter i
en eller alle NKKsmedlemsklubber(eksklusjon)
i)Tap av rett til å avholde arrangementer
j)Tap av premier/mesterskap når den handlingen som medførerreaksjon kan ha hatt
innflytelse på det oppnådde resultat eller dersom det vil virke støtende ompremien/mesterskapet beholdes

Reaksjoner etter bokstavene c) til i) kan ilegges for en begrenset tid eller for alltid.
Det kan gis betinget reaksjon med angivelse av prøvetid på inntil 5 år.
En sak kan avsluttes med avvisning eller henleggelse.

Medlemsklubber kan bare ilegge reaksjoner a),b),e), f), g) og h) og j) innen egen klubb.

Medlemsklubbene, utvalg under særkomite, eller andre som har fått delegert myndighet fra særkomiteen, plikter å oversende saken for avgjørelse i Disiplinærkomiteen dersom handlingens alvorlighet tilsier at utestengning fra alle NKK-arrangement for en viss tid bør vurderes.

Utvalg under særkomitékan etter nærmere bestemmelser gitt av Hovedstyret ilegge reaksjoner innen a)–j) for maksimalt 2 år. Medlemsklubb, utvalg under særkomité, eller andre som har fått delegert myndighet fra særkomiteen, kan når særlige hensyn tilsier det,
overlate til Disiplinærkomiteen å behandle saken. Det organ som overlater en sak til Disiplinærkomiteen skal begrunne hvorfor særlige grunner foreligger når man oversender saken til Disiplinærkomiteen.

Disiplinærkomiteen kan ilegge alle typer reaksjoner nevnt i denne bestemmelsen.

§7-4 Behandlende organer

Reaksjoner kan ilegges av

a) Medlemsklubbene innen deres område.
b) Særkomité med eget oppnevnt utvalg i henhold til særkomiteens mandat eller den som
dette delegeres til.
c) Disiplinærkomiteen.
d) Appellutvalget.

Disiplinærkomiteen behandler alle reaksjonssaker i første instans med unntak av saker som
medlemsklubben selv behandler eller en særkomité etter sitt mandat behandler eller har
delegert videre. Videre delegering krever samtykke av Hovedstyret.

Representantskapsmøtet kan gi nærmere saksbehandlingsregler.

§ 7 – 5 Utestengelse av hund m.m.

I forbindelse med at fysisk person ilegges en reaksjon kan hund med tilknytning til personen
eller den aktivitet som begrunnet disiplinærreaksjonen, fratas retten til å delta på
terminfestede arrangementer og avkom etter hunden kan nektes registrert hos NKK.

Uønsket adferd hos hund i forbindelse med terminfestet arrangement eller annet arrangement i
regi av en av NKKs medlemsklubber, regioner eller særkomiteer, kan medføre at hunden
utestenges fra terminfestede arrangementer for en tid eller for alltid.

Bestemmelsen i dette kapitel gjelder så langt de passer på vedtak etter denne bestemmelsen.

§7-6 Foreldelse

Fristen for foreldelse er 2 år. Den regnes fra den dag det forhold som kan medføre
disiplinærreaksjon er opphørt uavhengig av når forholdet oppdages. Dersom det vil være
åpenbart støtende å ikke kunne forfølge forhold som ikke har vært kjent innen 2 års fristen, er
foreldelsesfristen 5 år.

Når offentlig straffeforfølging er innledet, regnes saken likevel ikke som foreldet før to
måneder etter den avgjørelse som avslutter straffesaken.

Foreldelsen avbrytes ved anmeldelse.

 

§7-7 Avgjørelser, anke og iverksettelse

Bare disiplinærsak som er anmeldt av medlemsklubb, region, Hovedstyret eller særkomite kan
behandles.

Følgende disiplinæravgjørelser kan påankes til Appellutvalget som treffer endelig avgjørelse i
saken:
– Disiplinærkomiteens avgjørelser.
– Medlemsklubbenes avgjørelser.
– Avgjørelser fattet av en særkomité eller utvalg under denne.

Avgjørelsene kan ankes av partene.

Fristen for å anke er 4 uker fra avgjørelsen ble sendt. En anke som kommer etter ankefristen
kan behandles dersom særlige grunner foreligger.

Anke til Appellutvalget gir det påankede vedtak oppsettende virkning med mindre umiddelbar
iverksettelser besluttes, jf § 7-8. Dersom Appellutvalgets avgjørelse bringes inn for de
ordinære domstoler, kan Appellutvalget beslutte at deres avgjørelse ikke skal iverksettes før
saken er rettskraftig avgjort.

Det skal være forholdsmessighet mellom det forhold som begrunner reaksjonen og den
reaksjon som ilegges. Like tilfeller skal behandles likt. Alle avgjørelser i disiplinærsaker skal
begrunnes. Det skal redegjøres for hvilket faktisk forhold som anses bevist, og hvor vedtaket
er hjemlet.

§ 7-8 Suspensjon og umiddelbar iverksettelse

Når det er grunn til å anta at en person vil bli ilagt disiplinærreaksjon og særlige grunner taler
for det, kan den som behandler saken, beslutte at den det gjelder suspenderes inntil det
foreligger en avgjørelse i saken. Suspensjon kan besluttes for inntil tre måneder av gangen.
Den samlede suspensjonstid må ikke overstige den tid vedkommende antas å ville miste sine
rettigheter ved endelig avgjørelse.

Dersom særlige grunner foreligger kan det besluttes at vedtak skal iverksettes umiddelbart.
Slik beslutning kan treffes både av medlemsklubbene, Disiplinærkomiteen og Appellutvalget.

§ 7 -9 Selvdømme og benådning

Ankemulighetene innen NKK skal brukes før sak kan bringes inn for ordinære domstoler.

Hovedstyret kan i særlige tilfelle ettergi eller endre en ilagt reaksjon.