LEDER

Leder er ansvarlig for den daglige ledelse av klubben og er hovedkontakt for klubben utad, også pressekontakt med mindre annet er avtalt. Den daglige ledelsen mellom styremøtene utøves sammen med sekretær og kasserer, samt med resten av styret via mail og telefon.

Alle former for rapporter og meldinger fra underliggende organer i klubben skal rapporteres til styret ved leder eller i dens fravær nestleder. I dette ligger en klar forutsetning for at klubben skal kunne fungere innad og utad at leder må være orientert om alt som skjer av aktiviteter m.v.

Leder leder styremøtene og setter opp sammen med sekretæren, saksliste for møtene.

Leder er administrator for klubbens nettbank og har tilgang til klubbens konti, har bankkort og kan betale regninger i kasserers fravær.

Leder er ansvarlig overfor styret i alle sine disposisjoner og avgjørelser.

Normalt skal leders handlinger ha sin bakgrunn i drøftinger eller vedtak i styret, men er dette umulig eller upraktisk i en gitt situasjon må leder kunne foreta en avgjørelse som ikke grunnes på slike forhold. Slike tilfeller skal rapporteres til styret i neste møte som referatsak.
28.09.2017