KASSERER

Har det daglige ansvaret for klubbens midler, og sørger for de aktuelle økonomiske transaksjoner.

Oppkreving av annonsegodtgjørelser foretas av klubbens kasserer etter oppgave fra redaksjonskomiteen for hvert nummer.

Sender inn bilag for momsrefusjon.

Sørger for NWCKs eiendeler til enhver tid er korrekt forsikret.

Fremlegger en økonomisk rapport på hvert styremøte.

Setter opp årsregnskap og forslag til budsjett.

Sørger for at revisor får regnskapet til gjennomsyn innen 20.januar.

28.09.2017