Instruks for redaksjonskomiteen

Redaksjonskomiteen har som arbeidsoppgave å stå for redigering og utgivelse av klubbens medlemsblad CORGIPOST. Komiteen oppnevnes av NWCKs styre etter, men i forbindelse med årsmøtet og består av 3 medlemmer med funksjonstid på 2 år. Ett og henholdsvis 2 medlemmer oppnevnes annet hvert år. Styret oppnevner i tillegg blant sine medlemmer 1 kontaktperson til komiteen. Komiteen velger selv sin redaktør.

CORGIPOST er et av styrets organ for informasjon til medlemmene og styret er således formelt ansvarlig for innhold, størrelse, utgivelse og økonomi med opplegg, form og trykking. I praksis er dette ansvaret delegert til redaksjonskomiteen. Det er likevel slik at større forandringer av formell og økonomisk karakter må forelegges styret for de settes ut i livet. En forutsetter at styrets representant i komiteen til enhver tid holder styret orientert om komiteens arbeide.

Styret/komiteen avgjør hva som skal tas inn i bladet. I prinsippet bør alt stoff som kommer inn trykkes, men en bør være varsom med å ta inn noe som kan være til skade for medlemmer, klubben eller hundesaken. Bidragsyterne til slikt stoff bør foreholdes komiteens eventuelle betenkeligheter og konsekvenser dette vil ha. Komiteen må ha rett/adgang til å fraskrive seg et eventuelt ansvar, angitt som fotnote eller kommentar til dette i bladet. Dersom komiteener er i tvil om noe på dette området, skal styret underrettes. Styret kan nekte å ta inn innlegg i Corgipost som de mener er av en slik karakter som nevnt ovenfor.

Tidspunktet for utgivelse, generelt om innholdet i CORGIPOST, format og størrelse samt trykkemåte avgjøres av styret etter forslag fra redaksjons- komiteen. Det bør settes opp en plan og et budsjett for et år ad gangen for utgivelsen.

Redaktøren anmoder sekretæren om å sende oppdatert adresseliste til trykkeriet like før hver utgivelse av CORGIPOST slik at trykkeriet kan forestå utsendelse av bladet.

Annonser kan tas inn i CORGIPOST av redaksjonskomiteen til en pris som fastsettes av styret for et år om gangen. Det bør være lavere satser for medlemmer enn andre. Oppkreving av annonsegodtgørelser foretas av klubbens kasserer etter oppgave fra redaksjonskomiteen for hvert nummer.

Disse retningslinjene gjelder inntil videre og kan tas opp til ny vurdering etter ønske fra redaksjonskomiteen eller når styret finner det nødvendig. Før styret setter i verk forandringer skal redaksjonskomiteen være hørt.

Forandringer kan ikke gis tilbakevirkende kraft.

18.02.2016