Instruks for NWCKs valgkomite

Valgkomiteen velges på NWCKs årsmøte:
Leder for 2 år
2 medlemmer for 2 år
1 varamedlem for 1år

Valgkomiteen skal innstille kandidater til alle verv som skal velges på NWCKs årsmøte enten ved selv å finne frem til kandidater og/eller velge blant kandidater foreslått av NWCKs medlemmer innen gitte frister.

Valgkomiteen må sørge for at alle kandidater er forespurt og sagt ja til å bli valgt.

Valgkomiteen må følge generelle regler for habilitet.

28.09.2017