GENERELLE RETNINGSLINJER FOR STYRET

Styret er underlagt klubbens lover og årsmøtets bestemmelser og eventuelle retningslinjer i forhold til disse.

Styret er pliktig å følge de signaler og synspunkter som kommer fram på årsmøtet. Politiske og økonomiske vedtak styret fatter som er av vidtrekkende betydning for klubben, må legges fram for årsmøtet før de settes ut i livet. Det er opp til styret til enhver tid å vurdere dette, men i slike og andre spørsmål står styret solidarisk ansvarlig for sine vedtak.

Umiddelbart etter årsmøtet skal styret konstituere seg og legge opp en arbeidsplan.

Styret kan oppnevne komiteer og kontaktpersoner for de oppgaver det finner behov for. I slike tilfeller bør det settes opp klare retningslinjer og instruksjoner om arbeidsoppgaver og fullmaktsforhold, herunder også funksjonstiden. (Se retningslinjer for kontaktperson(er)/ komiteer).

Styret står formelt ansvarlig for alle disposisjoner som gjøres av de underliggende organer i klubben. Det er derfor av største viktighet at styret legger opp til klare, men enkle rapporteringsrutiner til styret slik at en til enhver tid er informert om det som skjer i klubben.

Styret bør ha regelmessige møter, og når spesielle saker gjør det nødvendig. Møtene kan være fysiske, nettbaserte eller en kombinasjon av disse. Saker kan også avgjøres via epostbehandling. Det bør settes opp en møteplan ved begynnelsen av hvert arbeidsår. I saker som angår aktiviteter underlagte spesielle kontaktpersoner eller komiteer, bør disse innkalles til møtet eller være hørt i spørsmål angående denne aktiviteten, før vedtak treffes.

Styret er vedtaksført når minst fire medlemmer er til stede hvor den ene må være leder eller nestleder. I avstemninger med stemmelikhet har leder (nestleder)dobbelt vekt.

De enkelte vervene i styret: Se egne instrukser

 

28.09.2017