GENERELLE BESTEMMELSER FOR KONTAKTPERSONER/KOMITEER

Styret kan oppnevne kontaktperson(er) og komiteer for en eller flere aktiviteter eller spesielle oppdrag.

Kontaktpersoner og komiteer sorterer under styret, og dette skal tydelig gå fram av oppnevning eller gjeldende retningslinjer.

Kontaktpersoner og komiteer skal, eventuelt etter nærmere angitte fullmakter, ha et koordinerende ansvar for vedkommende aktivitet og være bindeledd mellom utøvere(medlemmer) og styret.

Det bør presiseres at når kontaktpersoner og komiteer handler, gjør de det på vegne av klubben og styret. De bør derfor være klar over at avgjørelser og disposisjoner skjer ut fra det et slikt ansvar som dette innebærer. Må det fattes en avgjørelse som det ikke er tid til å innhente fullmakter til, skal dette skje ut fra en vurdering av hva de måtte vente å finne holdninger til i styret.

Kontaktpersoner og komiteer kan pålegges igangsetting eller å sørge for å holde vedlike løpende aktiviteter.

Kontaktpersoner eller komiteer kan ikke igangsette eller gjennomføre forandring av løpende aktiviteter uten at dette er klarert med styret. Det er likevel av stor betydning at kontaktpersoner og komiteer viser initiativ til utforming av nye ideer til de enkelte aktiviteter.

Kontaktpersoner og komiteer skal sørge for å være best mulig orientert om vedtak og gjennomføring av tiltak innenfor deres arbeidsområde. Dersom det er mulig og styret finner det nødvendig, skal kontaktpersoner og komiteers syn komme til uttrykk før nytt tiltak eller forandring av løpende aktivitet besluttes gjennomført.

Rent praktisk kan styret velge mellom to måter å informere kontaktpersoner og komiteer på,
-innkalle dem til møter i styret når deres aktivitet drøftes
-og/eller sende referat fra alle møter eller utdrag fra referatene som angår aktiviteten.

Kontaktpersoner og komiteer må på forhånd ha klarert med styret alle spørsmål som kan tenkes å få formelle og/eller økonomiske konsekvenser for klubben.

28.09.2017